Map Santō-shō Endai yori Kō-ken, Rai-shu, Kō-shū, Ankyū-ken, Kin-shū tō o hete Kōso-shō, Shukusen-shū gyōkō ni itaru

About this Item