Map Generalʹnai︠a︡ Karta T︠S︡arstva Polʹskago, sʺ pokazaniemʺ pochtovykhʺ i bolʹshikhʺ proi︠e︡zzhikhʺ dorogʺ, stant︠s︡iĭ i razstoi︠a︡nii︠a︡ mezhdu onymi milʹ.

About this Item